دستگاه پراش پرتو ایکس تک کریستال دانشگاه فردوسی مشهد

در این آزمایشگاه تعیین و شناسایی ساختار مولکولی و کریستالی در اندازه آنگستروم برای ترکیب و آنالیز شناخته یا ناشناخته بودن مولکول توسط بانک اطلاعاتی کریستالوگرافی با روش پراش پرتو ایکس تک بلور انجام می شود.

متخصص دستگاه: دکتر علیرضا سلیمی 

آدرس: خراسان رضوی. مشهد .دانشگاه فردوسی مشهد. بلوار پژوهش. رو به روی استخر. ساختمان پژوهشگاه ها. آزمایشگاه مرکزی 

شماره تماس: 38804394-051