دستگاه پراش پرتو ایکس تک کریستال دانشگاه شهید بهشتی

در این آزمایشگاه ساختار ماده در اندازه ی آنگستروم اندازه گیری می شود.دقت اندازه گیری این دستگاه در حد 0.71 آنگستروم می باشد.

آدرس: تهران. اوین. دانشگاه شهید بهشتی. پشت مهد کودک. جنب ساختمان اداری دانشکده علوم. آزمایشگاه کریستالوگرافی 

شماره تماس: 29902763-021