کارگاه آموزش کریستالوگرافی اشعه ایکس (مقدماتی) بخش 2

استفاده از اشعه ایکس روش بسیار مناسبی برای مطالعه ساختمان کریستالها و مولکولها ست که این روش بر پایه برهم کنش اشعه ایکس و اتم ها بنا شده است اشعه ایکس اندازه ای برابر با فاصله های بین اتمی دارد و این باعث می شود که کریستالوگرافی اشعه ایکس بهترین روش برای شناسایی و مشخصه یابی کریستالها باشد. این کار از طریق آنالیز و پردازش پرتوی ایکس بازگشتی از سطح نمونه انجام می گردد.

مدرس: جناب دکتر علیرضا سلیمی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

#crystal #crystallography #Ircrystal #Dr_Salimi #Iranian_Crystallography_Group #کریستال  #کریستالوگرافی #دکتر_سلیمی #گروه_کریستالوگرافی_ایران