معرفی کتاب Polymorphism in molecular crystals

کتاب polymorphism in molecular crystals نوشته Joel Bernstein کتاب مفیدی در زمینه پلی مورفیسم ها است. برای فهم بهتر مفاهیم استفاده شده در زمینه مهندسی کریستال و پلی مورفیسم ها مطالعه این کتاب توصیه می شود.

#crystal #polymorphism #crystal_engineering #synthon #Dr_Salimi #Ircrystal #Iranian_Crystallography_Group #کریستال #پلی_مورفیسم #مهندسی_کریستال #دکتر_سلیمی #سینتون #گروه_کریستالوگرافی_ایران