مقاله Crystal Engineering : A Holistic View بخش 1

مقاله Crystal Engineering : A Holistic View  نوشته Gautam Desiraju یک مقاله مروری بسیار جامع و مفید در زمینه مهندسی کریستال می باشد. در این مقاله مروری با تاریخچه مهندسی کریستال و مفاهیم استفاده شده در این زمینه آشنا می شوید. برای آغاز مطالعه و تحقیق در زمینه مهندسی کریستال مطالعه این مقاله را توصیه می نماییم.

#crystal #crystal_engineering #Ircrystal #Iranian_Crystallography_Group #کریستال #مهندسی_کریستال #گروه_کریستالوگرافی_ایران